تلقیح اسپرم به داخل رحم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تلقيح اسپرم در داخل رحم ( IUI )
تلقيح اسپرم در داخل رحم IUI با استفاده از اسپرم همسر اغلب يك روش درماني موثر براي باروري مي باشد . لازمه IUI آن است كه مادر تخمك موثر توليد نموده كه با سرعت كافي در لوله هاي فالوپ حركت كرده و قابليت باروري توسط اسپرم را داشته باشد .

                                                                        

IUI گاهي بعنوان (( خط اوليه )) درمان محسوب شده و در همراهي با داروهاي محرك تخمك گذاري مثل سيترات كلوميفن و ساير گونادوتروپين ها استفاده مي شود .
IUI در شرايط زير مورد استفاده قرار مي گيرند :
  • تعداد كم اسپرم
  •  كم تحركي اسپرم
  •  زياد بودن تعداد اسپرم هاي غير طبيعي ( مور فولوژي غير طبيعي)
  • كمي مخاط دهانه رحم كه در نتيجه تست پس از مقاربت به اثبات برسد
  • وجود آنتي بادي ضد اسپرم در زن يا مرد
  • اندو متريوز خفيف يا متوسط
  • ناباروري با علت ناشناخته
چنانچه تعداد اسپرم مرد كم باشد ، اسپرم او را مي توان جمع كرد ، با شرايط ويژه آ ماده نمود ، شستشوكرده ، تغليظ نموده ، و درون حفره رحم قرار داد . اسپرم هاي شستشو نداده را هرگز نبايد در درون رحم قرار داد . به دليل اينكه اين نوع اسپرم ها ممكن است موجب واكنش مخرب و كشنده آلرژيك شوند .
مواردي كه اختلال فاكتور مردانه متوسط تا شديد باشد ، IVF با ، يا بدون تزريق اسپرم به سيتوپلاسم تخمك را مي توان بعنوان اولين روش درماني مورد استفاده قرارداد . در اين موارد در هر سيكل ، ميزان موفقيت IVF بيشتر از IUI بوده و اغلب بيماران روش لقاح خارج از رحم IVF را بعنوان بهترين روش درماني انتخاب مي نمايند . روش IUI نسبت به روش IVF ارزانتر است يعني اغلب بيماران مي توانند از عهده هزينه هاي مالي آن برآيند ، با اين وجود از نظر آماري شانس حاملگي در IVF نسبت به IUI به ميزا ن معني داري بيشتر است .
در صورتي كه اسپرم مردي خيلي كم باشد ، يا اگر مرد در موقع انزال اسپرمي نداشته باشد ، هنوز مي توان از لحاظ ژنتيكي ارتباط پدر به فرزند را با روش هايي مثل لقاح خارج از رحمي همراه با استخراج اسپرم از بيضه ( IVF with PESA) برقرار نمود. دراين چنين شرايطي مي توان سلولهاي اسپرم را از مجراي توليد مثل مرد بدست آورده و با استفاده از روش تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك زن "ICSI" ، تخمك را بارور نمود .