انتقال بلاستوسيست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
انتقال بلاستوسيست
 
 
 
 
هدف نهايي لقاح خارج از رحمي ( IVF ) ايجاد حاملگي تك قلويي داخل رحمي است . فرآيند لقاح خارج از رحمي عبارت است از تحريك رشد تخمك با استفاده از داروهاي تزريقي يعني گونادوترو پين ها . پس از برداشت تخمكها وباروري، رويان ها تشكيل مي شوند كه اميد است قادر به ادامه رشد طبيعي بوده وحاملگي با موفقيت ايجاد گردد .
تحت شرايط كشت استاندارد لقاح خارج از رحمي ( IVF ) ، فقط حدود 10 تا 20 % تخمكهاي بارور شده رشد نموده و به حاملگي طبيعي منتهي مي شوند .تلاش تيم لقاح خارج از رحمي انتخاب روياني است كه با بيشترين احتمال به حاملگي طبيعي منجر مي شود . انتخاب درست اين رويانها دست اندر كاران كلينيك ها را قادر مي سازد تا تخمكهاي كمتري را منتقل نموده و حاملگي چند قلويي را كاهش مي دهد ، و نهايتا آمار زايمانهاي سالم بيشتر شود . در چند سال گذشته، شرايط كشت لقاح خارج از رحمي پيشرفت نموده است .
بلاستوسيست روياني است كه 5 روز پس از باروري رشد نموده و به دو نوع سلول مختلف تقسيم شده است .
سلولهاي سطحي ، تروفكتودرم ناميده مي شوند و نهايتا جفت را تشكيل مي دهند . توده سلولي داخلي تبديل به جنين مي شوند . يك بلاستوسيست سالم از مخاط پوششي خود ( زونا پلو سيدا ) در پايان روز ششم سر بر مي آورد و 24 ساعت پس از سر بيرون آ وردن در مخاط داخلي رحم قرار مي گيرد .
مطالعات اخير ثابت كرده كه رويان هايي كه تا مرحله بلاستسيست زنده نمي مانند به احتمال زياد تعدادي كروموزوم غير طبيعي دارند . كشت رويان ها تا مرحله بلاستوسيست به ميزان معني داري تعداد رويان هاي غير طبيعي را كاهش مي دهد .
انتقال بلاستوسيست هاي با كيفيت بالا به موفقيت به ميزان 40 تا 50% انجاميده است .
اكنون مسايل حل نشده زيادي در مورد انتقال بلاستوسيست وجود دارند . انتقال بلاستوسيست مقداري ريسك دارد و نيز براي همه زوج ها مناسب نيست .در درصد كمي از بيماران ، هيچكدام از رويان ها به مرحله بلاستوسيست نرسيده و به تدريج از بين مي روند . اين موضوع به از بين رفتن كل رويان ها مي انجامد.
 تصميم گيري براي كشت و انتقال بلاستوسيست به عواملي بستگي دارد كه شامل سن بيمار ،سن تخمك، تعداد تخمك هاي بارورشده، موفقيت قبلي لقاح خارج از رحمي، و شايد مهمتر از همه اينها كيفيت رويان و شمارش سلول در روز سوم انجام كشت مي باشد. به نظر مي رسد كه كشت و انتقال بلاستوسيست براي بيماران جوان تر، بيماراني كه از اهداكنندگان جوانتر تخمك دريافت مي نمايند، بيماراني كه پاسخ دهنده خوبي هستند (تخمك بيشتري توليد مي كنند) و يا بيماراني كه لقاح خارج از رحمي قبلي موفقيت آميزي داشته اند، مزاياي قابل توجهي دارد.