تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك
 
تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك ( ICSI ) در زوج هايي كه دچار ناباروري فاكتور مردانه بودند ( تعداد اسپرم آنها كافي نبود ) و نيز در برخي از عوامل ناشناخته ناباروري ميزان موفقيت حاملگي را افزايش قابل ملاحظه اي داد.
 
اينك پس از برداشت تخمك با پيدايش روش تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك ( ICSI) ، تعداد زيادي از ناباروري هاي داراي عامل مردانه با موفقيت قابل درمان مي باشند. روش هاي جديدي مانند روش استخراج ميكروسكوپي اسپرم از اپيدديم( MESA ) و روش استخراج اسپرم از بيضه ( TESA ) به مردان كم اسپرم يا فاقد اسپرم اين امكان را مي دهد تا بتوانند حاملگي ايجاد نمايند. در اين روش ها، كافي است كه يك اسپرم از مجراي توليد مثل مرد آماده شود و در درون تخمك زن قرار داده شود.
 
روش تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك روش ظريفي است كه نياز به ابزار كار تخصصي ( عمليات ميكروسكوپي ) و آموزش پيشرفته دارد.
 
پژوهش هاي اخير در مورد تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك ( ICSI ) بر تاثير در مرحله دوكي ميوز تمركز دارد. دوك يك ساختمان داخل سلولي (( شبكه مانند)) است كه ساختار كروموزوم طبيعي و تقسيم سلولي در زمان باروري حياتي مي باشد. تحقيقات بيشتر ثابت مي كند كه هيچگونه افزايش قابل ملاحظه اي در زمينه نقص هاي مادرزادي يا نارسايي هاي ديگر ، پس از انجام روش تزريق اسپرم به درون سيتوپلاسم تخمك وجود ندارد.