تعرفه هاي مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
تعرفه هاي مركز جهت سال 1392

 

 
رديف شرح مبلغ به ريال
1
IVF 11,800,000
1-1 پونکسیون فولیکول به منظور دسترسی به اووسیت 3,341,200
1-2
کشت جنین 6,700,200
1-3
انتقال جنین 2,148,000
2
IUI 1,426,000
2-1 تلقیح اسپرم 608,000
2-2
آماده سازی اسپرم 642,000
3 تلقیح اسپرم به سیتو پلاسم تخمک(icsi( 3,196,000
4
ICSI-IVF 17,266,400
5 LAYSER
2,644,000
6 LAYSER-IVF 16,072,000
7 LAYSER-ICSI-IVF 19,930,400
8 فریز اسپرم و نگهداری یک ساله 2,000,000
9 فریز جنین با تخمک و نگهداری یکساله با دو نی 2,000,000
10 نی اضافه برای جنین 600,000
11 تمدید هر یک سال اجاره فریز 1,000,000
12
هیستروسونوگرافی  
13 گرفتن اسپرم از اپیدیدیم(TESE) 2,660,000
14 گرفتن اسپرم از بیضه (PESA) 2,052,000
15
خدمات ویزیت و سونوگرافی