آمار عملکرد مرکزدرمان ناباروری میلاد درشش سال گذشته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آمار عملکرد مرکزدرمان ناباروری میلاد درشش سال گذشته

توضیح اینکه همه ساله مرکزدرنیمه اول فروردین تعطیل می باشد

عنوان

سال1384

سال1385

سال1386

سال1387

سال1388 1389

سونو گرافی

6338

7839

8691

8563

5051 10531

ویزیت زنان

4199

4791

5702

5345

2928 5820

ویزیت مردان

1561

1423

1911

1780

871 1913

اسپرمو گرام

1661

1558

2021

1433

940 1992

PESA

 

46

59

71

73

31 98

TESE

35

41

58

62

41 62

IUI

983

920

878

853

831 888

Pick Up

265

396

510

476

490 585

Transfer

240

355

453

471

440 399

ترانسفر جنین فریزشده

-

-

45

59

70 186

Oocyte

donation

-

9

15

26

22 32

Embryo donation

-

6

6

7

9 17

surrogacy

-

-

6

1

- 10

حاملگی ناشی ازترانسفرجنین فریزشده

-

-

8

18%

11

19%

17 52

24% 28%

حاملگیdonor

-

4

27%

9

33%

10

29%

16 29

52% 49%

حاملگی IVF

65

27%

63

18%

125

28%

166

35%

154 195

35% 48%

حاملگی IUI

157

16%

132

14%

130

15%

137

16%

141 142

17% 16%

 

تعدادکل حاملگی

222

199

264

324

328 418